13. 2. 2020 – Vernisáž k výstavě Kryštofa Brůhy – Resonare De INTER Solaris

Výstava Kryštofa Brůhy (1990), loňského absolventa pražské Aka- demie výtvarných umění (2013-2019, Ateliér Nová média I, Škola Tomáše Svobody), je první realizací z celkového počtu tří vítězných projektů vzešlých z Open Callu 2020 vyhlášeného pro prostor žižkovské Galerie Atrium. Mladý intermediální umělec Kryštof Brůha vychází ve své práci z reflexe vztahu mezi poznávacím subjektem (karteziánské Já) a tím, co je (jím) pozorováno, zaznamenáváno, do čeho je zasahováno a co je zpětně vyhodnocováno (prostor, prostředí, čas, matérie apod.). Jeho videa, procesuální objekty, site- -specific akce a instalace vykazují povahu vědeckého experimentu doprovázeného badatelskou systematizací vytčeného problému.
Ve výsledku jsou však především autorskými sondami do mezi-pro- storů, které zůstávají z hlediska běžné percepce opomíjené. Právě tyto nově zaměřované a pro téma reflexe objevované „jiné rozměry“ poznávání a prožívání často nabízejí překvapivé vhledy do zdánlivě běžných situací či souvislostí. Bezprostřední vazbu své práce na pří- rodu a přírodní rámec dokládá autor slovy: „Roli umělce chápu jako pokračování šamanské tradice. Ve svém životě jsem strávil mnoho času v přírodě a mám k ní silný vztah. Struktury, které vnímám, jsou spektrem zdrojového kódu, jejž dokáže zachytit mé vědomí, a já jsem poté schopen ho vizualizovat ve své tvorbě.“

Petr Vaňous

19. 12. 2019 – Vernisáž k výstavě Kryštofa Kaplana – METAFYZIKA

Tvary a kompoziční sestavy sochařských objektů a instalací Kryštofa Kaplana jsou dost často výsledky tvůrčího zacházení s elementárními fyzikálními zákonitostmi. Již v raném souboru Mizení (2013) jsme se setkali s kombinacemi reálných objektů a jejich odlitků, jednoduchými mechanismy se srozumitelnou expresivní výpovědí. Podobné tvarosloví autor použil v site specific instalaci Memento 1618–2018 vytvořené pro město Slaný. Prostřednictvím sochařských konstrukcí poukazoval k pohnutým událostem místa z období třicetileté války. Odlišnou formu použil v souboru Okna, prezentovaném letos v prostorách Centra současného umění DOX v rámci vlastní výstavy Tenze. Výraz souboru spočíval v plastickém působení velkoformátových tvarů, opět vytvořených na základě jednoduchých mechanických zákonů. Obdobně v sochařské instalaci pro broumovský klášter, inspirované architektonickými formami Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových, Kaplan pracoval invenčně ve velkém měřítku s plasticitou prostřednictvím základních fyzikálních daností práce s materií. Do výrazového prostoru mezi oběma uvedenými typy děl náleží soubory pro výstavy Velké sklo a DOOM, v nichž kromě materiálové exprese důležitou roli sehrála kombinace principů páky, kladky a formy kola.

Výrazným charakteristickým prvkem prací Kryštofa Kaplana je vizuálně účinná kombinace rámu / podpůrné konstrukce a organičnosti tělesného charakteru – pevnosti a měkkosti. Ilustrativním příkladem je site specific objekt pro nádraží Bubny, vytvořený v roce 2017 v rámci výtvarných intervencí Vrstvy paměti, věnovaných historické i současné rovině problematiky xenofobie. Podpůrné kovové je zde v kontrastu s postupně se rozpadajícím „organickým“. Významuplné situace materiálů a mechanismů jsou tedy vymezeny pevnou strukturou. Je vytvořen prostor pro možnost procesu. Taková konstrukční zázemí se ale mohou stát rizikem, simulacemi pastí. Tematizují hraniční situace, které ovšem nemusí být realizovány, a mohou tak setrvávat v konstantní tenzi.

Také v souboru prostorových a nástěnných objektů pro Atrium Žižkov Kaplan pracuje s mechanickými principy páky a kladky, které spoluformují významuplný tvar. Nově přidává rovinu generování výsledné formy fyzikálně-chemickým procesem. Cíleně a současně experimentálně tak zachází s vizuální metaforickou řečí implicitně přítomné funkce. Používá fyzikální zákonitosti a procesy mechaniky, je proto logické, že výsledný objekt má vlastně velmi přirozený charakter i vzhled. Rámující konstrukce nesou orgánové tvary/nádoby z měděného plechu, jejichž finální podobu spoluvytvořila vnitřní expanzivní síla. Stav napětí byl završen.

Kryštof Kaplan jednoznačně vytváří psychologicky účinné sestavy, aniž by předem vkládal do procesu vlastní významy. Nerealizuje subjektivní záměr, pouze vypovídá o přítomnosti objektivních zákonitostí, jež lze převést do abstraktního zápisu funkce. Umožňuje ale současně, aby se fyzikální zákonitosti vymanily ze své materiálové funkčnosti a staly se podnětnými nosiči významů projektovaných samotným divákem.

Kaplanovy vystavené objekty vypovídají o jednotlivém i obecném, o fyzice i fyziku přesahujícím. Metaforicky tak odkazují k Aristotelově spisu Metafyzika, sepsaném po Fyzice a interpretujícím nehmotné skutečnosti. Uvažujícím o jsoucnu – o obecném a první podstatě – a fyziku nahlížejícím jako druh moudrosti.

Kryštof Kaplan (nar. 1987) vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích (2002–2006), v letech 2008–2013 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze – ateliér Socha 2 (škola J. Zeithammla), kde následně v letech 2015–2017 působil jako asistent. Samostatně vystavuje od roku 2015: Velké sklo, Výklady AXA v Praze; Dům smíření, Baptistická modlitebna Na Topolce v Praze a DOOM – Kabinet T ve Zlíně (obě výstavy 2016); site specific instalace Memento 1618–2018, Slaný (2018) a letos Sochařská posilovna v Pragovka Gallery, TENZE v Centru současného umění DOX v Praze a exteriérová instalace Okna pro Atrium Žižkov. Roku 2008 spoluzaložil kapelu Vložte kočku, která získala o tři roky později první místo na festivalu Malá Alternativa, roku 2013 byla nominována na cenu Anděl, v následujícím roce tuto cenu obdržela v kategorii elektronická hudba a letos byla nominována na Českého lva v kategorii hudba. Úspěšně působí i v rámci hudební dvojice Kaplan Bros. (s bratrem Cyrilem).

Portfolio: www.works.io/krystof-kaplan

Text: Iva Mladičová

Pořádá příspěvková organizace Za Trojku. Vstup zdarma.

Výstava potrvá od 20. 12. 2019 do 9. 2. 2020.

28. 11. 2019 – Doprovodný program k výstavě Ateliéru Time–Based Media FUD UJEP Ústí n.L.: DÉŠŤ, DATA A RYCHLOST

Název výstavy Déšť, data a rychlost odkazuje na obraz Williama Turnera (Déšť, pára a rychlost -Velká západní železnice z r.1844). Můžeme být fascinováni atmosférickou podmanivostí procesů v krajině a zároveň svoji pozornost napřimovat k technologickému vývoji, současně však stojíme před výzvou, jak realizovat jejich vzájemnou rovnováhu. Reflexe vztahů přírody, technologie a individuálních postojů emancipují ve formátech audiovizuálních dat sjednocených v rámci výstavy do jednoho komplexního souboru.

14. 11. 2019 – Vernisáž k výstavě Ateliéru Time–Based Media FUD UJEP Ústí n.L.: DÉŠŤ, DATA A RYCHLOST

Název výstavy Déšť, data a rychlost odkazuje na obraz Williama Turnera (Déšť, pára a rychlost -Velká západní železnice z r.1844). Můžeme být fascinováni atmosférickou podmanivostí procesů v krajině a zároveň svoji pozornost napřimovat k technologickému vývoji, současně však stojíme před výzvou, jak realizovat jejich vzájemnou rovnováhu. Reflexe vztahů přírody, technologie a individuálních postojů emancipují ve formátech audiovizuálních dat sjednocených v rámci výstavy do jednoho komplexního souboru.

 

13. 9. – 15. 9. 2019 – Mezinárodní nejen-loutkový festival Žižkovská loutka

Čtvrtý ročník oblíbeného mezinárodního festivalu Žižkovská loutka tu byl znovu pro radost malých i velkých. Letos se konal ve dnech 13. – 15. září 2019. Místa dění bylyopět Atrium na Žižkově a KC Vozovna.

Kryštof Kaplan – Okna

Venkovního díla Kryštofa Kaplana (1987) v areálu Atria na Žižkově. Autor se pohybuje na hranici sochařství a architektury. Svými radikálními, a přesto citlivými interpretacemi intervenuje do historických i moderních prostor a vytváří tak site-specific instalace.

Kurátorkou projektu je Iva Mladičová. 

Kryštof Kaplan – Okna

26. 7. 2019 – Vernisáž k výstavě Dalibora Davida – „Uvidíme…“

Výstava mimořádně úspěšného výtvarníka Petra Nikla, držitele mnoha významných cen, zakládajícího člena progresivní umělecké skupiny Tvrdohlaví, propojuje dva výrazové světy kresebného média. Geometrický rozvrh přírodního řádu vyjádřený precizní kresbou včelích plástů, jakéhosi urbanistického rastru obydleného hmyzem v různých stádiích vývoje a k tomu aplikuje samovolně vznikající strojkové kresby plné náhodných běhů a stop, které fascinují přítomností náhody v řádu chaosu a asociačně odkazují k vesmírným konstelacím.

Kurátorem výstavy byl Petr Vaňous.

19. 6. 19 – Vernisáž k výstavě Karolíny Jelínkové, Kateřiny Ondrušové, Jakuba Sýkory – Těžba hlušiny

Společný projekt tří umělců nejmladší generace Karolíny Jelínkové (1992), Kateřiny Ondruškové (1991) a Jakuba Sýkory (1984) nazvaný TĚŽBA HLUŠINY se zaměřuje na podchycení tzv. malířského odpadu. Nedokončenost obrazů a otevřenost formy vedle záměrné volby okrajových, periferních motivů. Ty jsou navíc často ironizovány. Výstava z „odpadních částí“ a nejasných detailů hledá a skládá celek, jehož podoba je výsledkem usilovné tvůrčí práce.

Kurátorem výstavy byl Petr Vaňous. 

16. 5. 19. – Vernisáž Kristýny Šormové – Smíšené pocity

Absolventka pražské AVU Kristýna Šormová (1985) představuje soubor prací na papíře. Zohledněn je vztah ke zvolenému materiálu a zapojení jeho vlastností do samotného charakteru a pojetí velkoformátových kreseb. Název SMÍŠENÉ POCITYodkazuje na mísení emocí, které prostřednictvím kresebných asociací sledují určitou kartografickou strukturu prožívání. Propojují se tu pocity s jejich způsobem materializace.

Kurátorem výstavy byl Petr Vaňous.

21. 8. 18 – Koncert 50 let od založení kapely The Plastic People Of The Universe

Fotogalerie z koncertu 50 let od založení kapely The Plastic People Of The Universe.

1. 12. 18 – The Plastic People Of The Universe 50 let (1968-2018)

Fotogalerie z koncertu The Plastic People Of The Universe 50 let (1968-2018).

9. 5. 18 – Ondřej Roubík, Lenka Chánová Ženy/Women

Fotogalerie z vernisáže Ondřej Roubík, Lenka Chánová Ženy/Women